logo

Our Team

David Tan
Jason Reindorp
Yang Yang
Yang Yang

Deputy Director, Tianqiao and Chrissy Chen Institute for Translational Research

Yan Li, Ph.D.
Rongrong Chen
Xi Cheng
Dr. Haiyang Geng
Dr. Haiyang Geng

TCCI Director of Academic Conferences

Scientist of Chen Frontier Lab for AI and Mental Health

Miao He
Miao He

Backend Development Engineer

Stephanie Le
Jintao Li
Sheila Liu
Duofu Liu
Duofu Liu

Project Manager and Cooperation Director

Xiaoling Qian
Wei Shan
Wei Shan

Natural Language Processing Engineer

Hanyu Shao, Ph.D.
Yu Wang
Hehuan Wang
Shanshan Wei
Maokun Xiao
Xinli Xie
Yunke Xu
Yunke Xu

TCCI Director of Academic Conference Content

Wei Cao
Wei Cao

Coordinator of Next Question

Han Xiao